about-us_section_01_2
about-us_section_01_1

VitajteV ABC-čku

Naše poradne sú tu už od roku 2010. Tým, že sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu , vývoja a mládeže, máme rovnaké kompetencie ako štátne zariadenia rovnakého typu.

Po transformácii poradenského systému sme sa stali poradňami, ktoré poskytujú komplexné služby a činnosti na podpornej úrovni 3. a 4. stupňa z 5-stupňového systému podpory v zmysle Školského zákona. Svoju činnosť vykonávame na pracoviskách v Trstenej, v Námestove a terénne aj u nášho zriaďovateľa v Tvrdošíne.

Náš tím kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, sociálnej pedagogiky a fyzioterapie pomáha:

 • všetkým deťom, žiakom a mladým ľuďom zvládať akékoľvek náročné životné situácie, ktoré prináša život, a to od narodenia až do ukončenia ich súvislej prípravy na povolanie, pomáhame všetkým, ktorí to potrebujú – teda bez obmedzenia diagnózy alebo obmedzenia problému či ťažkostí, s ktorými dieťa, žiak či študent prichádza,
 • rodičom a pedagógom našich klientov,
 • školským multidisciplinárnym tímom MŠ, ZŠ, SŠ ľahšie zvládať ich náročné školské povolanie
cloud_1
0

Mestá

0

Členov tímu

0

Rokov skúseností

Zameriavame sana nasledujúce:

 • optimalizáciu osobnostného, vzdelávacieho a profesijného rozvoja klientov,

 • starostlivosť o rozvoj talentov a nadania,

 • korigovanie porúch psychického vývinu a správania, porúch učenia, porúch aktivity a pozornosti,

 • rané poradenstvo deťom od narodenia

 • pomoc a podporu pri riešení sociálno-patologických javov, výchovných alebo rodinných problémov

 • a mnoho iných problematík dnešnej doby

Našim poslaním je pomáhať aj deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a zdravotným znevýhodnením v ich primeranom začlenení do vzdelávacieho procesu a následne do profesijného a osobného života.

Oslovtenás

Vývin

Školská zrelosť

Učenie

Správanie

Poruchy príjmu potravy

Sociálno-patologické javy

Sociálne znevýhodňujúce prostredie

Nadanie

Kariérne poradenstvo

 • Zaostávanie dieťaťa vo vývine (psychomotorický a rečový vývin, kognitívny vývin, zdravotné ťažkosti alebo postihnutia rozumový, prediktory porúch učenia )

 • pozoruhodnosti vo vývine (osobnostnom, zdravotnom, emocionálnom, neštandardná hra dieťaťa, ťažkosti vo vzťahoch ku kamarátom alebo dospelým, zvláštnosti v správaní)

 • akékoľvek zdravotné postihnutia a znevýhodnenia, dlhodobé ochorenie, krátkodobé ochorenie ktoré narúša vzdelávanie dieťaťa.

Pripravenosť dieťaťa na vstup do školy , odporúčanie k pokračovaniu v predprimárnom vzdelávaní v MŠ, predčasné zaškolenie v ZŠ, zaradenie alebo preradenie do špeciálnej materskej alebo základnej školy.

 • Akékoľvek zlyhávanie v škole (v učení) - diagnostika, určenie príčiny

 • vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ťažkosti s pamäťou, s pozornosťou, špecifiká pri vzdelávaní detí so zdravotným oslabením, s postihnutím

 • vedenia a reedukácie, stimulačné programy na rozvoj jednotlivých zručností.

Ťažkosti v správaní, zistenie príčin, realizácia intervencií, ťažkosti v správaní súvisiace s rodinou.

Diagnostika a liečba mentálnej anorexie, bulímie, záchvatovitého prejedania a iných foriem porúch príjmu potravy.

Závislosti, záškoláctvo, šikanovanie, internet, PC hry, kyberšikana - prevencia, intervencia, pomoc.

A jeho dopad na vzdelávanie a výchovu dieťaťa/žiaka.

Všeobecné IQ nadanie, špecifické nadanie, športové nadanie, nadpriemerné jazykové schopnosti, diagnostika predpokladov pri uchádzaní sa o prijatie na výberovú školu, piatakov na gymnázium, na jazykové školy.

Čím budem? Diagnostika a poradenstvo pri výbere strednej alebo vysokej školy, ďalšieho smerovania v oblasti profesie, poradenstvo pre žiakov so zdravotným postihnutím.

Naše zariadenia

Trstená

Námestovo

Tvrdošín

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Trstená
Adresa
Ul. Železničiarov 266/8
028 01 Trstená
(Autobusová stanica)
Recepcia
Recepcia
8:00 – 16:00 (v pracovné dni)
Konzultácie vždy po dohode a objednaní v čase otváracích hodín.
Riaditeľka
PhDr. Jana Tholtová, PhD
IČO
42349788
DIČ
2023990914
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Námestovo
Adresa
Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo
(Obchodný dom Klinec, 6 poschodie, č.d. 612)
Recepcia
Recepcia
8:00 – 16:00 (v pracovné dni)
Konzultácie vždy po dohode a objednaní v čase otváracích hodín.
Riaditeľka
PaedDr. Tatiana Gandelová
IČO
42388163
DIČ
2024128513
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Trstená
Adresa
Trojičné námestie 191
027 44 Tvrdošín
(Terénne pracovisko v priestoroch zriaďovateľa)
Recepcia
Recepcia
8:00 – 16:00 (v pracovné dni)
Konzultácie vždy po dohode a objednaní v čase otváracích hodín.
Riaditeľka
PhDr. Jana Tholtová, PhD
IČO
42349788
DIČ
2023990914
cloud_2

Náš tím

Naši psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, kariéroví poradcovia a fyzioterapeut poskytujú koordinovanú multidisciplinárnu starostlivosť, poradenstvo, diagnostiku, reedukácie, rehabilitácie, terapie, preventívne programy a mnoho iných služieb na podpornej úrovni 3. a 4. stupňa podpory z terajšieho nového päťstupňového modelu podpory deťom a žiakom.

SCPP Trstená

SCPP Námestovo

PhDr. Jana Tholtová, PhD.

Riaditeľka, terapeutka, psychologička, kariérová poradkyňa, lektor celoživotného vzdelávania

Mgr. Alena Barkyová

Špeciálna pedagogička, etopédka

Mgr. Jarmila Gabaríková

Špeciálna pedagogička, etopédka

Mgr. Zuzana Gostíková

Špeciálna pedagogička, surdopédka, logopédka

Mgr. Adriana Maderová

Psychologička

Mgr. Adriana Ferenčíková

Špeciálna pedagogička – logopédka, psychopédka, somatopédka

Mgr. Eva Kušnierová

Školská logopédka

Mgr. Daša Pastuchová

Psychologička

PaedDr. Tatiana Gandelová

Riaditeľka, špeciálna pedagogička, terapeutka, psychopédka, etopédka, kariérová poradkyňa, lektor celoživotného vzdelávania

PaedDr. Marcela Skočíková, PhD

Špeciálna pedagogička, surdopédka

Mgr. Katarína Volfová

Sociálna pedagogička, office manažérka, ekonómka, účtovníčka

Mgr. Mária Kováčiková

Špeciálna pedagogička – psychopédka, fyzioterapeutka

Mgr. Liana Bodoríková

Psychologička

Mgr. Anna Lašťaková

Špeciálna pedagogička, psychopédka

Mgr. Mária Žofajová

Administratívna pracovníčka

PaedDr. Sylvia Nečasová

Logopedička

Mgr. Katarína Fašungová

Logopedička

Mgr. Tatiana Javorková

Psychologička

Mgr. Martina Hojová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Mária Brňáková

Liečebná pedagogička

Mgr. Martina Patereková

Psychologička

Naše služby

Dieťa od narodenia a MŠ

Pedagógovia a podporné tímy

Rodičia

 • Podporné opatrenia
 • Komplexná starostlivosť a podpora pre deti  od narodenia  , vrátane detí   s postihnutím a rizikovým vývinom.
 • Vyhľadávacie, depistážne a diagnostické programy
 • Stimulačné programy
 • Podporné opatrenia
 • Komplexná starostlivosť a podpora pre žiakov od narodenia  , vrátane žiakov    s postihnutím a rizikovým vývinom.
 • Vyhľadávacie, depistážne a diagnostické programy
 • Reedukačné, rehabilitačné, terapeutické a stimulačné programy
 • Preventívne skupinové programy
 • Filiálna terapia
 • Podporné opatrenia
 • Komplexná starostlivosť a podpora pre žiakov od narodenia po ukončenie súvislej prípravy na povolanie , vrátane žiakov   s postihnutím a rizikovým vývinom.
 • Diagnostika
 • Terapia
 • Kariérové poradenstvo
 • Prevencia
 • Komplexná starostlivosť a podpora pre deti a žiakov od narodenia po ukončenie súvislej prípravy na povolanie , vrátane detí a žiakov   s postihnutím a rizikovým vývinom.
 • Stimulačné programy (Eľkonin, Počúvaj a rozprávaj, Zdravý chrbátik, Metóda dobrého športu, DF- program, Filiálna terapia, Hrová terapia, Učenie, Nadanie, Správanie, Závislosti a sociálno-patologické javy, Profesionálna Orientácia)

Všetky naše štandardné služby sú bezplatné.

cloud_2

Ako sa objednať?

Do poradne môžu prísť rodičia s deťmi v akomkoľvek veku – od narodenia dieťaťa až po ukončenie jeho prípravy na povolanie (teda často aj na VŠ). Ak pedagóg alebo rodič vidí, že sa dieťa s niečím trápi, nie je treba otáľať. Je lepšie navštíviť odborníkov včas, skôr, ako možno spočiatku malý problém prerastie do niečoho väčšieho.

K návšteve poradne (centra poradenstva a prevencie CPP 3. a 4. stupňa podpory) môže dať rodičovi odporúčanie škola, ale nie je to nevyhnutné. Rodič môže prísť s dieťaťom aj sám, bez akýchkoľvek odporúčaní – jednoducho sa objedná.

Možnosti objednania

Často kladené otázky

Kto k nám môže prísť?

Všetky deti od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie s akýmikoľvek typmi problémov a ťažkostí – osobnostné, emocionálne, psychické, v učení, v správaní, v ranom vývine, v psychomotorickom vývine... Pre deti je dobré, ak k nám prídu zdravé, nie choré (s virózami či inými akútnymi ochoreniami). Od akútne chorého dieťaťa nemôžeme očakávať primeraný výkon, výsledky sú potom skreslené, ovplyvnené aktuálnym zdravotným stavom dieťaťa.

Potrebuje klient odporúčanie od lekára?

K návšteve nášho zariadenia nie je potrebné obvykle žiadne odporúčanie.

Aká je čakacia doba?

Súvisí s dôvodom príchodu, odborníci zvažujú priority a naše kapacitné možnosti (krízoví a akútni klienti sú prvoradí), čakacia doba však obvykle nepresiahne jeden mesiac, prvý kontakt s klientom realizujeme prevažne čo najskôr, najneskôr do mesiaca a pod. Všetci zamestnanci sa snažia o promptné vybavenie klientov.

Čo si treba priniesť?

Pri prvej návšteve nám obvykle pomôžu predošlé správy, ktoré dieťa už má (psychologické, špec. pedagogické, logopedické...), prípadne aj zdravotný záznam (najmä ak sa jedná o zdravotné postihnutie či znevýhodnenie dieťaťa). V orientácii k problému nám pomôžu lekárske správy (napr. od neurológa, pedopsychiatra či iných odborných lekárov...). Ak je to možné, doniesť pedagogickú diagnostiku od školy, ktorú dieťa navštevuje (máme k tomu vypracované záznamové hárky v časti Tlačivá a je možné si ich stiahnuť).

Prvé slovo má vždy rodič

Prvý kontakt sa realizuje vždy s rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa, a to formou rozhovoru, v ktorom rodič popíše ťažkosti alebo dôvody, pre ktoré prichádza. Rozhovor obvykle trvá pol hodinu (prípadne podľa rozsahu ťažkostí aj viac). Následne pracujeme s dieťaťom – obvykle bez prítomnosti rodiča, v rozsahu do hodiny.

Ako vyzerá vyšetrenie veľmi malých detí?

S veľmi malými deťmi alebo s deťmi výrazne úzkostnými môže pri vyšetrení ostať rodič, nebude sa však pravdepodobne môcť zapájať do činností, či reagovať za dieťa. U malých detí vyšetrenia prebiehajú výlučne formou hry alebo hrových aktivít, často so špeciálnymi hračkami. Dieťa prevažne ani nevie, že je práve testované.

Čo by mal povedať rodič dieťaťu pred návštevou poradne?

 • Nie je dobré nepovedať dieťaťu, kam ide a čo sa bude diať.
 • Je dobré oboznámiť dieťa (primerane jeho veku) s tým, kto je psychológ či špeciálny pedagóg a ako bude jeho návšteva vyzerať. Napr. že psychologička je pani (pán), ktorá sa bude s mamou aj s dieťaťom rozprávať a s dieťaťom možno aj hrať, kresliť, robiť rôzne zaujímavé činnosti… že pomôže porozumieť tomu, čo sa deje.
 • Všetci sa budú snažiť, aby sa v poradni dieťa aj rodič cítili dobre a najmä bezpečne. Žiadne dieťa nie je do ničoho nasilu nútené.